En defensa de l’autogestió, la horitzontalitat i la cultura popular, fes sentir la teva veu per Can Vies 2


Manifestació de suport al CSA Can Vies
Dissabte 29 de gener de 2011, 17.30h Plaça de Sants

Davant de la citació a judici pel proper 18 de febrer a les entitats i persones que constitueixen el CSA Can Vies, aquestes entitats convoquen una manifestació de suport pel proper dissabte dia 29 de gener a la tarda pels carrers de Sants, a Barcelona.
Els eixos d’aquesta protesta són la denúncia que no hi ha cap mena de pla sobre l’edifici o el solar que ocupa i que, per tant, no hi ha justificació més enllà de la repressió a la dissidència social i política que representen els CSA per l’estatus polític del país per tirar endavant amb aquesta nova demanda.

[Català]

El proper 18 de Febrer, el CSA Can Vies afronta un nou judici arran d’una demanda interposada per TMB, propietària de l’edifici, que pretén acabar amb aquest espai emblemàtic del barri que en pocs mesos celebrarà el seu 14è aniversari.

Al llarg de tots aquests anys, Can Vies, com la resta de centres socials okupats i autogestionats del barri, ha estat un node de creació de complicitats, treball comú, creativitat i antagonisme. Partint d’unes premisses d’assemblearisme, horitzontalitat i autogestió, el CSA ha estat lloc de trobada de molts i moltes joves del barri que han decidit posar-se a treballar plegades per construir espais, discursos i pràctiques que esdevinguin llocs comuns d’emancipació, dignitat, solidaritat i responsabilitat col•lectiva.

L’Ajuntament de la ciutat i TMB, empresa depenent del consistori, han decidit tornar a intentar desallotjar aquest espai i, si poguessin, tot el que la seva existència representa. Després d’anys d’emprar les excuses que enderrocar el CSA era necessari per tirar endavant les obres del metro de Mercat Nou o el cobriment de les vies del tren, ara la realitat no deixa espai per aquestes excuses. L’estació de metro està fa temps acabada i inaugurada i, per altra banda, uns plànols del propi ajuntament, del desembre de 2010, constaten que les obres del cobriment de les vies del tren tiraran endavant amb l’edifici en peu. L’edifici de 5 plantes que s’havia de construir on ara hi ha Can Vies, gràcies a una permuta, ha quedat suspesa sense data en el marc de la crisi immobiliària que vivim. Moltes altres cases i finques antigues de la zona seran també enderrocades i en el seu lloc s’aixecaran edificis de 7,9 i 11 plantes.

Així doncs, la realitat descarnada que se’ns presenta és que se’ns vol desallotjar perquè molestem i no encaixem a la Barcelona del disseny i del turisme. Una ciutat on hi ha espai per Millets, per la corrupció, la injustícia social institucionalitzada i defensada a cop de multa, porra o presó, però no pas per les que lluitem per denunciar i combatre les desigualtats socialsque patim dia rere dia. Serà un criteri estrictament polític el que manarà desallotjar Can Vies i, davant d’aquest fet, només ens queda apuntar als culpables i defensar el CSA en el nostre medi natural: als carrers, a les places, a les balconades, allà on hi arribi la solidaritat, allunyada dels despatxos que funcionen a cop de talonari i de formigó. Serà només mitjançant la pressió que puguem fer els i les companyes, el veïnat, les entitats que composem el ric teixit associatiu del barri que aconseguirem aturar aquest procés.

Un procés que persegueix, a l’espera d e l’aprovació d’un nou Pla General Metropolità que permeti requalificar els terrenys, desallotjar aquest espai encara que sigui per deixar-hi un solar durant anys i anys. Com el solar que és avui el que fou el CSO El Tajo, a La Bordeta, desallotjat fa 7 anys o la plaça dura i gris que després de sis anys d’obres i tripijocs s’aixeca on hi havia el CSOA Hamsa. O potser romandre malmesa i tapiada durant anys, com ha passat amb altres espais del barri: La Quinkalla, al carrer Masnou, La Breva, a Miquel Àngel, La Farga, a la plaça amb el mateix nom, Les Paies al carrer Rector Triadó, entre d’altres. Tots ells, projectes germans que no oblidem i que seguim reivindicant com a part imprescindible de la vida als barris d’aquesta ciutat de postal, buida per dins.

Vindran a desallotjar-nos els mercenaris armats de la Generalitat, ara comandats per algú que els dona encara més ales en la seva furia repressora. Executor i botxí, Interior i Mossos, es troben en un moment d’orgia repressiva plenament legitimada: contra les okupacions, les vaguistes, les migrants organitzades, les antisistema, contra tota veu o cos que exerceixi alguna forma de desobediència o dissidència. Els responsables i els garants d’aquesta societat-mercat malalta i en crisi, mesquins d’ells, apunten i disparen a les que endeguem processos col•lectius de solidaritat, suport mutu i autogestió. Nosaltres seguirem avançant fins a alliberar-nos dels que mantenen i defensen aquest ordre malalt i caduc.

A tots ells, a polítics, empresaris, i forces de seguretat, del primer al darrer dels responsables d’aquest nou atac Can Vies i altres espais de la ciutat, els diem que aquí els esperem, que potser tindran la llei i la força per generar por al canvi, però nosaltres tenim la força de la raó, i mai ens fareu creure.

Us animem a participar de les crides de suport. Trobareu tota la informació a: canvies.barrisants.org


[Castellano]

El próximo 18 de Febrero, el CSA Can Vies afronta un nuevo juicio a raíz de una demanda interpuesta por TMB, propietaria del edificio, que pretende acabar con este espacio emblemático del barrio que en pocos meses celebrará su 14 aniversario.

A lo largo de todos estos años, Can Vies, como el resto de centros sociales okupados y autogestionados del barrio, ha sido un nodo de creación de complicidades, trabajo común, creatividad y antagonismo. Partiendo de unas premisas de asamblearismo, horizontalidad y autogestión, el CSA ha sido lugar de encuentro de muchos y muchas jóvenes del barrio que han decidido ponerse a trabajar juntas para construir espacios, discursos y prácticas que sean lugares comunes de emancipación , dignidad, solidaridad y responsabilidad colectiva.

El Ayuntamiento de la ciudad y TMB, empresa dependiente del consistorio, han decidido volver a intentar desalojar este espacio y, si pudieran, todo lo que su existencia representa. Después de años de usar las excusas que derribar el CSA era necesario para sacar adelante las obras del metro de Mercat Nou o el cubrimiento de las vías del tren, ahora la realidad no deja espacio para estas excusas. La estación de metro está hace tiempo terminada e inaugurada y, por otra parte, unos planos del propio ayuntamiento, de diciembre de 2010, constatan que las obras del cubrimiento de las vías del tren saldrán adelante con el edificio en pie. El edificio de 5 plantas que debía construirse donde ahora hay Can Vies, gracias a una permuta, ha quedado suspendida sin fecha en el marco de la crisis inmobiliaria que vivimos. Muchas otras casas y fincas antiguas de la zona serán también derribadas y en su lugar se levantarán edificios de 7,9 y 11 plantas.

Así pues, la realidad descarnada que se nos presenta es que se nos quiere desalojar porque molestamos y no encajamos en la Barcelona del diseño y del turismo. Una ciudad donde hay espacio para Millets, por la corrupción, la injusticia social institucionalizada y defendida a golpe de multa, porra o prisión, pero no por las que luchamos para denunciar y combatir las desigualdades sociales que sufrimos día tras día. Será un criterio estrictamente político el que mandará desalojar Can Vies y, ante este hecho, sólo nos queda apuntar a los culpables y defender el CSA en nuestro medio natural: las calles, en las plazas, en los balcones, donde llegue la solidaridad, alejada de los despachos que funcionan a golpe de talonario y de hormigón. Será sólo mediante la presión que podamos hacer los y las compañeras, el vecindario, las entidades que componemos el rico tejido asociativo del barrio que conseguiremos detener este proceso.

Un proceso que persigue, a la espera de la aprobación de un nuevo Plan General Metropolitano que permita recalificar los terrenos, desalojar este espacio aunque sea para dejar un solar durante años y años. Como el solar que es hoy lo que fue el CSO El Tajo, en La Bordeta, desalojado hace 7 años o la plaza dura y gris que después de seis años de obras y chanchullos levanta donde estaba el CSOA Hamsa. O quizá permanecer dañada y tapiada durante años, como ha ocurrido con otros espacios del barrio: La Quinkalla, en la calle Masnou, La Breva, a Miguel Ángel, La Farga, en la plaza con el mismo nombre, las Tías en la calle Rector Triadó, entre otros. Todos ellos, proyectos hermanos que no olvidamos y que seguimos reivindicando como parte imprescindible de la vida en los barrios de esta ciudad de postal, vacía por dentro.

Vendrán a desalojarnos los mercenarios armados de la Generalitat, ahora comandados por alguien que les da aún más alas en su furia represora. Ejecutor y verdugo, Interior y Mossos, se encuentran en un momento de orgía represiva plenamente legitimada: contra las okupaciones, las huelguistas, las migrantes organizadas, las antisistema, contra toda voz o cuerpo que ejerza alguna forma de desobediencia o disidencia. Los responsables y los garantes de esta sociedad-mercado enferma y en crisis, mezquinos de ellos, apuntan y disparan a las que iniciamos procesos colectivos de solidaridad, apoyo mutuo y autogestión. Nosotros seguiremos avanzando hasta liberarnos de los que mantienen y defienden este orden enfermo y caduco.

A todos ellos, a políticos, empresarios, y fuerzas de seguridad, del primero al último de los responsables de este nuevo ataque Can Vies y otros espacios de la ciudad, les decimos que aquí los esperamos, que quizá tengan la ley y la fuerza para generar miedo al cambio, pero nosotros tenemos la fuerza de la razón, y nunca nos haréis creer.

Os animamos a participar de las llamadas de apoyo. Encontraréis toda la información en: canvies.barrisants.org


2 thoughts on “En defensa de l’autogestió, la horitzontalitat i la cultura popular, fes sentir la teva veu per Can Vies

Comments are closed.